Tuesday, July 1, 2008

Eskimo & Pie: Eskimo Poses 01

Some more sketches of Eskimo.